BESTEL-, VERKOOPS- & FACTUURVOORWAARDEN

 1. De kopers en eigenaars van de bestelde of herstelde zaken of werken erkennen uitdrukkelijk van de algemene bestel-, verkoops -en factuurvoorwaarden, zoals hieronder vermeld, kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

 2. Alle facturen - prijs aangeduid in Euro - zijn contant betaalbaar in de maatschappelijke zetel te Beernem. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied, waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

 3. Bij niet contante betaling zal op het totale bedrag van de facturen een interest aangerekend worden van 8 % per maand, te rekenen vanaf datum van facturatie. Deze interest is van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is. De vervallen interesten, die zich uitstrekken over een eenheid van één volledig jaar na betaalbaarheid van de factuur, worden, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bij de hoofdsom van het verschuldigde saldo gevoegd, derwijze dat zij zelf ook interesten opbrengen. Hetzelfde gebeurt met de verschuldigde interest van de opeenvolgende jaren, die eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, op het einde van elke jaarlijkse vervaldag gekapitaliseerd wordt.

 4. Bij niet betaling van de factuur door de gefactureerde binnen de dertig dagen, wordt van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, ten titel van contractuele schadevergoeding, het factuurbedrag verhoogd worden met 15 % op de hoofdsom, en met een minimum van 50 Euro, en dit boven de conventionele interest welke in ieder geval verschuldigd blijft.

 5. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste factuur en/ of verwijlintresten. Het recht van de koper op compensatie met vorderingen die hij meent op ons te hebben, is uitgesloten.

 6. Alle betwistingen in verband met factuur, inhoud ervan en bestel-, verkoops -en factuurvoorwaarden dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven op straffe van nietigheid der betwistingen en dit binnen de acht dagen na ontvangst der factuur. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum. Latere betwistingen worden niet aanvaard. Alle betwistingen omtrent goederen en levering dienen te geschieden binnen de twee dagen na ontvangst tot levering op straffe van verval en dit bij aangetekend schrijven.

 7. Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan te Beernem en aldaar uitvoerbaar. Onze leveringen geschieden ex works (INCOTERMS 1990), zijnde de vestiging te Beernem en worden geacht door ons te zijn afgeleverd, indien de afnemer in gebreke is gebleven, ze na het verstrijken van de leveringstermijn in ontvangst te nemen. De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard, en de verkoper kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. De koper blijft aan zijn verbintenissen gehouden. Enkel indien de leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, kan ontbinding volgen, zonder dat echter schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 8. Wij zijn slechts aansprakelijk voor duidelijk aantoonbare leverings-, fabricatie- of materiaalfouten. Deze aansprakelijkheid vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen en herstellingen aan het geleverde goed verricht heeft of door derden laat verrichten en/of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Verkoper streeft naar best vermogen de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening en levering na. Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade, die optreedt naar aanleiding van het, zelfs tijdelijk en/of gedeeltelijk, uitvallen van de werking van de door hen geleverde hard- en software, zoals telefooncentrales, datanetwerken en vaste en mobiele toestellen (in de meest ruime zin), die communicatie mogelijk maken en/of alarmen generen. Met schade wordt zowel rechtstreekse, als onrechtstreekse schade bedoeld: zoals lichamelijke of morele schade, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoren van de planning, verlies van verhoopte winst, supplementaire hardware investeringen, verlies van cliënteel of besparingen.

 9. Koper wordt er op gewezen dat hij zich voor deze eventualiteiten op maat kan laten verzekeren, wat verkoper ook ten zeerste aanraadt. Verkoper kan evenmin aangesproken worden voor de vernietiging en/of uitwisseling van de gegevens die ze bevatten of voor het onrechtmatig gebruik dat derden daarvan zouden kunnen maken.

 10. De geleverde goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan.

 11. De medecontractant erkent voor het plaatsen van de bestelling, tevens een behoorlijke en nuttige voorlichting te hebben verkregen betreffende de kenmerken van het product of de dienst, alsook betreffende de bestel-, verkoops -en factuurvoorwaarden. Het product is in overeenstemming met het redelijk voorziene gebruik en behoeften, zoals verwacht door de medecontractant.

 12. Ingeval de besteller zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld zoals voorzien in huidige voorwaarden.

 13. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40 % van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.