Telecom_IT_Group_logo_RGB

Privacy Policy

Telecom-IT NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Jorisstraat 96 - 8730 Beernem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Telecom-IT NV | Sint-Jorisstraat 96 | 8730 Beernem
https://www.telecom-it.be
T +32 050 28 98 10

 

Deze privacy-en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens verkregen door Telecom-IT via een contact. Dit contact kan zijn via de website, persoonlijke ontmoetingen, oproepen, bestellingen, enz. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze privacyverklaring.

Telecom-IT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

 

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Telecom-IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types van persoonsgegevens die wij verwerken:

- Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en alle andere info die u kenbaar maakt via sociale media, mobiele applicaties, wedstrijden, enz., met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid;

- Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld: het model en serienummer van uw modem;

- Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om uw verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen, zoals je IP-adres of MAC-adres;

- Gegevens over je gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten en diensten gebruikt.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. Daarnaast verzamelen, verwerken of bewaren we geen persoonlijke gegevens van minderjarigen tenzij een ouder of wettelijke voogd daarvoor toestemming geeft.

 

 

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Telecom-IT verwerkt uw persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze voor de volgende doelen:

- Klantenbeheer: wij gebruiken uw gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van onze producten en diensten en voor onze administratie. Wij kunnen u ook informeren over nieuwe functionaliteiten.

- Product- en dienstontwikkeling: wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van onze producten en diensten. Door het gebruik te analyseren krijgen wij essentiële informatie om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Wij verwerken uw gegevens voor technische en statistische analyses en de uitkomsten worden de geanonimiseerd gerapporteerd binnen Telecom-IT.

- Product- en dienstevaluatie: wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer:  gegevens die we verkrijgen tijdens ons onderhoud of onze tussenkomst, onze antwoorden op vragen van klanten, het vragen van feedback over onze diensten.

- Commerciële doeleinden: wij bewaren en gebruiken alleen die gegevens waarvoor een contactpersoon zijn toestemming heeft gegeven om te communiceren over ons bedrijf, onze producten en onze diensten. Het is ook mogelijk dat we direct marketing e-mails sturen naar bestaande klanten om hun te informeren over onze producten en diensten of vergelijkbare producten of diensten. Als alternatief kunnen bepaalde gegevens worden bewaard en gebruikt worden voor andere redenen zoals bijvoorbeeld de gegevens van de afmeldingen bewaren wij om ervoor te zorgen dat we niet langer contact met u opnemen.

 

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Telecom-IT draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms heel kort zijn.

Daarnaast wordt de lengte van de bewaartermijn ook bepaald door wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij genoodzaakt om je facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden. Daarnaast worden bepaalde gegevens uit juridische noodzaak bewaard als bewijs bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Telecom-IT verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Telecom-IT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Telecom-IT gebruikt alleen technische en functionele cookies, als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Telecom-IT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@telecom-it.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers achteraan het paspoort), kaartnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voldoet het antwoord van Telecom-IT niet aan uw verwachtingen of bent u het niet eens met ons standpunt, dan kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via commision@privacycommision.be.

 

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Telecom-IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@telecom-it.be